donderdag 7 januari 2016

dtb-registers van de zeventiende-eeuwse hervormde kerk in New York / Nieuw Amsterdam


Een interessante bron voor onderzoekers met familieleden die in de zeventiende eeuw naar Nieuw Amsterdam / New York zijn geëmigreerd. Het boek met een omvang van bijna duizend pagina’s, bevat de (Nederlandse) doopregisters van 1639 tot en met het jaar 1697, met de namen van ouders, kinderen en getuigen; de registers van lidmaten (‘ledematen’) van 1649 tot 1701; en de trouwregisters van 1639 tot 1701, waarin ook de voorgenomen huwelijken zijn vermeld. Het boek bevat de volledige teksten van de betreffende registers, waarbij de indeling van de oorspronkelijke lijsten is gevolgd. Er zijn verklarende noten toegevoegd, een Engelse vertaling van de Nederlandse termen, een woordenlijst, een uitgebreide introductie op zaken als het lidmaatschap van de kerk, de kerkelijke doop en het kerkelijk huwelijk en een uitgebreide index op zowel familie- en voornamen als plaatsnamen. Zo’n twintigduizend personen zijn terug te vinden. Behalve voor genealogisch onderzoek is het boek ook interessant als sociaalhistorische bron. Demografische gegevens zijn eruit af te leiden maar ook informatie over de verschillende niet-Nederlandse of Vlaamse plaatsen van herkomst van de immigranten. Het boek Liber A part 1 waar dit boek op aansluit werd in 2009 uitgegeven en bevat de integrale teksten van officiële kerkelijke documenten.


Liber A of the Collegiate Churches of New York. Part 2
Francis J. Sypher jr. red (William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids Michigan; Cambridge U.K. 2015)