vrijdag 25 juli 2014

Bestemming bereikt? Nederlandse bronnen met migratiegegevens. Deel 5

Kerkelijke registers
Trouwinschrijving voor het gerecht van Vugt van de in Antwerpen geboren Jean Baptiste Lambert Hoffinger en de uit ’s-Hertogenbosch afkomstige Maria Anna van den Brand, 27 mei 1776 (Brabants Historisch Informatie Centrum)
Periode
Meestal vanaf de zeventiende en achttiende eeuw. Er zijn slechts weinig zestiende-eeuwse registers bewaard gebleven.

Bewaarplaats
Gemeente- en streekarchief, regionaal historisch centrum en kerkarchief (bv. status animarum).

Raadplegen
Registers ouder dan 100 jaar zijn vrij raadpleegbaar als fotokopie of op microfiche of -film op de studiezaal van archiefinstellingen en het CBG (al dan niet ontsloten via alfabetische klappers op naam) of op internet (WieWasWie en websites van archiefinstellingen).

Gegevens
Doop: doopdatum en naam en voornamen van kind, ouders en getuigen (peter/meter).
Huwelijk: ondertrouw- en huwelijksdatum, naam en voornamen bruid, bruidegom en getuigen, afgeroepen huwelijkse geboden en plaats van herkomst.
Begrafenis: begrafenisdatum (soms ook overlijdensdatum), naam en voornamen overledene, gegevens over verwantschap, aard van de begrafenis en soms de leeftijd.
Lidmatenregister: naam en voornamen van de lidmaten, gegevens over verwantschap, plaats van herkomst en (soms) vertrek naar elders (zie bv. het stukje over Groningse lidmatenregisters in ons Bronnen dossier).
Status animarum: naam en voornamen van de parochianen en gegevens over verwantschap (geen migratiegegevens).

Let op
  • Verwar doop-, ondertrouw- en begrafenisdatum niet met geboorte-, huwelijks- en overlijdensdatum.
  • Afhankelijk van de kerkelijke gezindte werden huwelijken ook wel voor de wereldlijke overheid (het gerecht) gesloten.
  • Volledigheid van de registers is sterk afhankelijk van de persoon die ze optekende.
  • In katholieke doopregisters worden namen vaak in de Latijnse naamval genoteerd (de Latijnse voornaam kan afwijken van de werkelijke roepnaam).
  • Dopen, huwelijken en begrafenissen van katholieken kunnen in protestantse (gereformeerde) registers zijn opgetekend.

Tips
  • Voor het achterhalen van migratiegegevens zijn vooral de huwelijks- en lidmatenregisters van belang.
  • Via het Repertorium DTB kun je nagaan welke kerkelijke registers er van een plaats bewaard zijn gebleven.
  • Noteer steeds de getuigen en ga na bij welke gelegenheden jouw familieleden als getuigen optraden: op die manier krijg je een zicht op de sociale netwerken van je voorouders.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten