donderdag 20 november 2014

The Foundation for East European Family History Studies

Oost-Europese voorouders vormen niet het makkelijkste onderzoeksterrein. In West-Europa zijn er veel meer faciliteiten en websites beschikbaar. De website van The Foundation for East European Family History Studies (FEEFHS) biedt een mooi startpunt voor onderzoek naar Oost-Europese roots. Het gebied wordt breed gedefinieerd: van Noorwegen tot Armenië en van Griekeland tot Rusland.

De beste ingang is via de kaart waar men kan klikken op het gewenste land, waarna de bezoeker wordt doorgeleid naar een lijst met websites van relevante organisaties, bronnen en landkaarten. Er is ook een lijst met verwante websites.


vrijdag 31 oktober 2014

Over kinderen van Nederlandse soldaten in Indië

Het verblijf van grote aantallen Nederlandse soldaten in voormalig Nederlands Indië vlak na WO II heeft geleid tot duizenden (veelal verzwegen) nakomelingen van Nederlandse soldaten bij Indische moeders. Annegriet Wietsma interviewde de afgelopen jaren Indië-veteranen, hun voormalige liefdes en kinderen. Dit leidde tot een lezing, een documentaire voor Andere Tijden getiteld Tuan Papa (juli 2010), een boek (zie onder aan dit bericht) en een website.

Op de website www.oorlogsliefdekind.nl staan veel boeiende verhalen. Daarnaast biedt de website de mogelijkheid om je eigen zoektocht te starten via een bericht op een speciaal forum.

Zie ook de website Kennislink voor een interview met Annegriet Wietsma.

Annegriet Wietsma en Stef Scagliola, Liefde in tijden van oorlog. Onze jongens en hun verzwegen kinderen in de Oost, Uitgeverij Boom 2013, 360 pag.'s, isbn 9789461055200, prijs € 19,90.


vrijdag 26 september 2014

Verslag van Deutscher Genealogentag 2014

Op de blog Genealogisch Gezien van Rob van Drie staat een verslag van de 66ste Deutscher Genealogentag, die van 12 tot en met 14 september werd gehouden in Kassel in de Duitse deelstaat Hessen.

De Deutscher Genealogentag wordt jaarlijks georganiseerd door de Deutsche Arbeitsgemeinschaft Genealogischer Verbände (DAGV), de overkoepelende Duitse organisatie van genealogische verenigingen. Organiserende vereniging was dit jaar de Gesellschaft für Familienkunde in Kurhessen und Waldeck.
Op de blog Genealogische Gezien van Rob van Drie staat

Op de blog van Rob van Drie staat ook een verslag van de Deutscher Genealogentag die in 2013 werd georganiseerd in Heidelberg.

maandag 15 september 2014

Online database Belgische vluchtelingen in Zeeland

Dit jaar wordt ook in Nederland uitgebreid aandacht besteed aan de Eerste Wereldoorlog die 100 jaar geleden begon en vier jaar duurde. Nederland was weliswaar neutraal, maar ondervond de gevolgen van de oorlog op meerdere terreinen.


Veel Belgen vluchtten tijdens de Eerste Wereldoorlog naar Zeeland. De Zeeuwse archiefdiensten hebben sinds 2013 gezamenlijk gewerkt aan een database met de namen van meer dan 40.000 Belgische vluchtelingen. Het resultaat wordt woensdag 8 oktober 2014 door de Zeeuwse archivarissen gepresenteerd in Middelburg en het resultaat komt dan online ter beschikking. Op deze plaats wordt t.z.t. ook de link naar de online database geplaatst.

Zie de website van het Zeeuws Archief voor méér informatie.

vrijdag 12 september 2014

Website: Polish Roots

De beste plaats om te starten wanneer je op zoek bent naar Poolse voorouders is de website Polish Roots.

De website bestrijkt alle gebieden die nu Pools zijn of vanaf de 16e eeuw ooit Pools waren.
Je vindt er links naar bronnen, oude kaarten en een hoop relevante historische informatie. Bij de links veel aandacht voor migratiedatabases in verschillende landen en scheepslijsten.


vrijdag 25 juli 2014

Bestemming bereikt? Nederlandse bronnen met migratiegegevens. Deel 5

Kerkelijke registers
Trouwinschrijving voor het gerecht van Vugt van de in Antwerpen geboren Jean Baptiste Lambert Hoffinger en de uit ’s-Hertogenbosch afkomstige Maria Anna van den Brand, 27 mei 1776 (Brabants Historisch Informatie Centrum)
Periode
Meestal vanaf de zeventiende en achttiende eeuw. Er zijn slechts weinig zestiende-eeuwse registers bewaard gebleven.

Bewaarplaats
Gemeente- en streekarchief, regionaal historisch centrum en kerkarchief (bv. status animarum).

Raadplegen
Registers ouder dan 100 jaar zijn vrij raadpleegbaar als fotokopie of op microfiche of -film op de studiezaal van archiefinstellingen en het CBG (al dan niet ontsloten via alfabetische klappers op naam) of op internet (WieWasWie en websites van archiefinstellingen).

Gegevens
Doop: doopdatum en naam en voornamen van kind, ouders en getuigen (peter/meter).
Huwelijk: ondertrouw- en huwelijksdatum, naam en voornamen bruid, bruidegom en getuigen, afgeroepen huwelijkse geboden en plaats van herkomst.
Begrafenis: begrafenisdatum (soms ook overlijdensdatum), naam en voornamen overledene, gegevens over verwantschap, aard van de begrafenis en soms de leeftijd.
Lidmatenregister: naam en voornamen van de lidmaten, gegevens over verwantschap, plaats van herkomst en (soms) vertrek naar elders (zie bv. het stukje over Groningse lidmatenregisters in ons Bronnen dossier).
Status animarum: naam en voornamen van de parochianen en gegevens over verwantschap (geen migratiegegevens).

Let op
 • Verwar doop-, ondertrouw- en begrafenisdatum niet met geboorte-, huwelijks- en overlijdensdatum.
 • Afhankelijk van de kerkelijke gezindte werden huwelijken ook wel voor de wereldlijke overheid (het gerecht) gesloten.
 • Volledigheid van de registers is sterk afhankelijk van de persoon die ze optekende.
 • In katholieke doopregisters worden namen vaak in de Latijnse naamval genoteerd (de Latijnse voornaam kan afwijken van de werkelijke roepnaam).
 • Dopen, huwelijken en begrafenissen van katholieken kunnen in protestantse (gereformeerde) registers zijn opgetekend.

Tips
 • Voor het achterhalen van migratiegegevens zijn vooral de huwelijks- en lidmatenregisters van belang.
 • Via het Repertorium DTB kun je nagaan welke kerkelijke registers er van een plaats bewaard zijn gebleven.
 • Noteer steeds de getuigen en ga na bij welke gelegenheden jouw familieleden als getuigen optraden: op die manier krijg je een zicht op de sociale netwerken van je voorouders.

vrijdag 18 juli 2014

300.000 Vlaams-Brabantse huwelijksakten uit de periode 1796-1914 digitaal ontsloten

Dankzij de meer dan 100 vrijwilligers die aan het project Demogen (demografie en genealogie) hebben deelgenomen, zijn er 300.000 Vlaams-Brabantse huwelijksakten uit de zogenoemde 'lange negentiende eeuw' (1796-1914) beschikbaar gekomen via de zoekmachine op de website van het Rijksarchief in België.


Je kunt niet alleen zoeken op de namen van de bruid en bruidegom, maar bijvoorbeeld ook op de namen van hun ouders, de aanwezige getuigen of eventuele gewettigde kinderen. In totaal gaat het om bijna drie miljoen nieuwe digitale persoonsvermeldingen.


vrijdag 6 juni 2014

Aktes Noord-Ierse burgerlijke stand online beschikbaarWie voorouders of familie in Noord-Ierland heeft kan sinds kort gebruik maken van een nieuwe online zoekmogelijkheid. Op de website van het GeneralRegister Office for Northern Ireland (GRONI-Online) worden scans beschikbaar gesteld van aktes van de burgerlijke stand. 

Het gaat om geboorteaktes ouder dan honderd jaar, huwelijksaktes ouder dan vijfenzeventig jaar en overlijdensaktes ouder dan vijftig jaar. De Noord-Ierse burgerlijke stand begint op 1 januari 1864. Alleen van niet-katholieke huwelijken zijn oudere aktes beschikbaar vanaf 1 april 1845. Ook is er een "World War II death index 1939-1945".

Voor het zoeken en bekijken is registratie noodzakelijk en dienen credits te worden aangeschaft (£0.40 per credit). In de archieven ter plekke kun je natuurlijk gratis terecht, maar daar staan dan wat reiskosten tegenover.

woensdag 14 mei 2014

Online zoeken in de adresboeken van Bremen (1794-1955)

Langzaam maar zeker groeit ook in Duitsland het aanbod aan digitale bronnen voor stamboomonderzoek. Via de website van de Staats- und Universitätsbibliothek Bremen kan bijvoorbeeld worden gezocht in de adresboeken van Bremen uit de periode 1794-1955. De beschikbaar gestelde scans vormen een handige bron voor familiehistorici die geïnteresseerd zijn in de migratiestromen tussen deze Noord-Duitse stad en Nederland.

dinsdag 13 mei 2014

Bestemming bereikt? Nederlandse bronnen met migratiegegevens. Deel 4

Naturalisaties
Koninklijk Besluit met betrekking tot de naturalisatie van een aantal personen, waaronder de  in Brussel woonachtige Pierre Antoine Simon Bounder, 11 november 1815 (Nationaal Archief).
Periode
Vanaf de zestiende eeuw. De meeste naturalisaties dateren van na 1950.

Bewaarplaats
Gemeente- en streekarchief, regionaal historisch centrum (het vroegere rijksarchief) en archief van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

Raadplegen
Naturalisaties ouder dan 100 jaar zijn vrij raadpleegbaar. Naturalisaties jonger dan 100 jaar kunnen niet worden ingezien (beperkt openbaar).

Gegevens
Naam en voornamen aanvrager naturalisatie, leeftijd, plaats van herkomst, huidige woonplaats, militaire dienst, beroep, gezinssamenstelling en motieven voor de aanvraag en toekenning.

Let op
 • Naast naturalisaties kende men in de negentiende eeuw ook aanvragen voor gelijkstelling: een migrant kreeg dan niet de Nederlandse nationaliteit, maar wel diverse belangrijke burgerrechten.
Tips
 • Hoewel gemeenten vanaf 1892 niet meer verplicht waren om aanvragen voor naturalisatie en gelijkstelling te registreren, zijn in gemeentearchieven ook uit later tijd nog naturalisatieverzoeken terug te vinden.
 • Vanaf 1851 werden naturalisaties gepubliceerd in het Staatsblad. De periode 1851-1924 is op naam ontsloten via het Register Luttenberg. Na 1924 staan de naamlijsten in de jaarlijkse alfabetische registers op het Staatsblad.

woensdag 16 april 2014

Boek: West-Indische contractarbeiders in Suriname 1863-1899

Onlangs verscheen in Parimaribo een studie getiteld West Indische Contract Arbeiders in Suriname 1863-1899. Hoge (kinder)sterfte en laag geboorteniveau. Het imposante werk is geschreven door prof. dr. H.E. Lamur, mr. N.H.A. Boldewijn en drs. R. Dors. Deze studie naar sterfte- en geboortecijfers is gebaseerd op bronnen betreffende individuele contractarbeiders in het Nationaal Archief Suriname.De studie bevat niet alleen registraties en conclusies betreffende de beroerde omstandigheden waaronder de contractarbeiders moesten werken en leven, maar ook een 458 pagina's tellende bijlage met een keur aan persoonlijke gegevens over meer dan 2500 bestudeerde individuele contractarbeiders. Naast namen en leeftijd moet men daarbij denken aan gegevens zoals beroep, verwantschap, religie, plaats van herkomst (vaak Berbice of Barbedos), plaats en datum van afreis, aanbrenger (ronselaar), naam schip, plaats en naam werkgever, start- en einddatum contract en 'veranderingen en bewegingen' (opmerkingenveld).
Kortom een rijke bron voor onderzoekers met contractarbeiders als voorouders. 

Het boek is een gezamenlijke uitgave van de Stichting Matzeliger Instituut en het Surinaamse Ministerie van Binnenlandse Zaken en is uitgegeven in een kleine oplage. Het is vanaf 22 april in te zien in de studiezaal van het CBG in Den Haag.

Inhoud Indische Navorscher 2013

Onlangs verscheen de 26e jaargang van De Indische Navorscher (2013), het jaarboek van de Indische Genealogische Vereniging (IGV). In deze jaargang de navolgende bijdragen:
 • Genealogie van de Indische familie Maidman, door Reinoud Visser en Dolors Pi Pujul.
 • Familieconnecties met Nederlandsch-Indië. Wichers en Cardinaal, door Alle Diderik de Jonge
 • De Indische tak van de in Nederland gevestigde familie Bergamin uit het kanton Graubünden, door Roel de Neve
 • De familie Lagaun(n)e in Nederlandsch-Indië en Indonesië, door Tom de Vroom
 • De Indische familie Von Winckelmann, door Roel de Neve
 • Brieven uit Nederlandsch-Indië, door Erik Godin
 • Pohl / Von Jaroschka Pohl in Nederlandsch-Indië, door Roel de Neve
 • Het Lombokmonument te Mataram, door Adriaan Intveld
 • Aanvullingen en verbeteringen op eerdere publicaties in De Indische Navorscher 1-24 (1988-2011)
 • Aanvullingen en verbeteringen op De Indische Navorscher 25 (2012)
 • Diverse namenregisters


De Indische Navorscher wordt kostenloos toegezonden aan leden van de IGV. Het lidmaatschap kost € 38,- per jaar.  Zie website IGV voor kosten losse verkoop.

vrijdag 4 april 2014

Bestemming bereikt? Nederlandse bronnen met migratiegegevens. Deel 3

Burgerlijke Stand
Overlijdensakte van de borstelmaker Jan Baptist van den Bogaerd, geboren Antwerpen, overleden Helmond 5 januari 1844 (Regionaal Historisch Centrum Eindhoven).
Periode
In delen van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg vanaf 1796/1798. In de rest van Nederland vanaf 1811.

Bewaarplaats
Gemeente- en streekarchief, regionaal historisch centrum (het vroegere rijksarchief) en afdeling burgerzaken van een gemeente.

Raadplegen
Geboorteaktes ouder dan 100, huwelijksaktes ouder dan 75 en overlijdensaktes ouder dan 50 jaar zijn vrij raadpleegbaar op de studiezaal van archiefinstellingen en het CBG (ontsloten via alfabetische 10-jaarlijkse tafels) of op internet (WieWasWie en de websites van archiefinstellingen).

Gegevens
Geboorteakte: naam en voornamen kind, ouders en getuigen, datum en tijd geboorte, geslacht, leeftijd, adres en beroep.
Huwelijksakte: naam en voornamen huwelijkspartners, ouders en getuigen, datum huwelijksafkondigingen en huwelijk, geboorte- en woonplaats, leeftijd, beroep en opsomming huwelijkse bijlagen.
Overlijdensakte: naam en voornamen overledene, ouders, partner(s), aangever en getuigen, datum en tijd overlijden, geboorte- en woonplaats en leeftijd.

Let op
 • De aangiftedatum is niet altijd gelijk aan de geboorte- of overlijdensdatum.
 • De blokken waarin de aktes openbaar worden gemaakt lopen parallel met de 10-jaarlijkse tafels.
Tips
 • Voor het achterhalen van migratiegegevens zijn vooral de huwelijks- en overlijdensaktes van belang.
 • De woonplaats van de bruid is meestal ook de huwelijksplaats.
 • Noteer steeds de getuigen en ga na bij welke gelegenheden jouw familieleden als getuigen optraden: op die manier krijg je een zicht op de sociale netwerken van je voorouders.
 • De handtekeningen onderaan de aktes zeggen iets over de geletterdheid.

woensdag 2 april 2014

Kaartencollectie van New York Public Library gedigitaliseerd

The New York Public Library heeft haar collectie oude landkaarten gedigitaliseerde. De kaarten kunnen worden geraadplaagd via een speciale website. Het betreft natuurlijk voor een belangrijk delen oude kaarten van Manhattan, Brooklyn en de omgeving van New York, zoals de Hudson Valley. Erg leuk voor familiehistorici die ook emigrantentakken bestuderen. De oudste kaarten dateren uit de eerste helft van de 17e eeuw en de nieuwste uit de 20e eeuw.

A description of the towne of ... Digital ID: 1650814. New York Public Library

Buiten New York en omgeving zijn ook andere delen van Amerika en de rest van de wereld  vertegenwoordigd in de collectie. Dat geldt ook voor Nederland.

woensdag 19 maart 2014

Nieuw forum Familiekunde Vlaanderen


Familiekunde Vlaanderen en Heemkunde Vlaanderen hebben een nieuw forum gelanceerd waar je vragen kunt stellen over familiegeschiedenis of de historie van Belgische gemeenten en steden. Handig voor iedereen met Belgische voorouders!

vrijdag 14 maart 2014

Méér dan 10.000 mijnwerkers in Romsée nabij Luik 1874-1972

Werkgelegenheid is één van de belangrijkste redenen voor migratie. Op zoek naar middelen van bestaan danwel een regelmatig inkomen zijn mensen bereid om naar een andere plaats, streek of zelfs een ander land te verhuizen. De mijnbouw heeft altijd veel arbeidsmigranten getrokken. Voor de genealoog is het een uitdaging een spoor van die migranten te vinden.

Bij onderzoek naar een voorouder kwamen de twee Limburgse onderzoekers Harold en René Collaris terecht in het archief van de mijn Le Charbonnages de Wérister in Romsée, nabij het Belgische Luik. Ter plekke besloten ze om gegevens van alle mijnwerkers die daar in de loop van bijna een eeuw (1874 tot 1972) hadden gewerkt vast te leggen. Dat resulteerde in twee boeken die in eigen beheer werden uitgegeven, waarin in totaal méér dan 10.000 mijnwerkers worden genoemd. Per mijnwerker werden zoveel mogelijk gegevens vermeld: geboortedatum en plaats, en waar mogelijk ook de ouders en eventuele huwelijkspartner.De mijnwerkers bleken afkomstig uit alle hoeken van Europa en zelfs daar buiten: België, Duitsland, Nederland, Italië, Zwitserland, Joegoslavië, Tsjecho-Slowakije, Roemenië, Portugal, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Engeland, Estland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Litouwen, Spanje, Turkije, USA, Oekraïne, Syrië, Rusland, Peru, 'Noord‐Afrika', Marokko, Jordanië, Iran, Griekenland, Bulgarije, Algerije en enkele statenlozen.
Onder de dik 10.000 mijnwerkers méér dan 1000 Nederlanders (of mensen die in Nederland of met een Nederlander gehuwd waren). 

De twee boeken zijn getiteld Meer dan 10.000 mijnwerkers van S.A. des Charbonnages de Wérister in Romsée (België) in de periode 1874–1972 en zijn digitaal te raadplegen via de website van Harold en René Collaris: