donderdag 24 januari 2013

Migratiekaarten Nederland in de 20e eeuw

Het Meertens Instituut host sinds enige tijd een speciale website gewijd aan kaarten van de migratie binnen Nederland in de 20ste eeuw

De op deze website gepresenteerde kaarten geven een beeld van migratie in Nederland via twee typen presentaties op basis van vragen die per gemeente kunnen worden gesteld:
  1. Waar komen de huidige inwoners in een bepaalde gemeente vandaan, uitgedrukt in de geboorteplaats van personen die in 2007 tussen 30 en 50 jaar oud waren (30 t/m 49 jaar), en die van hun ouders, grootouders en overgrootouders. (De herkomstkaarten).
  2. Waar wonen de nakomelingen van de inwoners van een eeuw geleden, uitgedrukt in de woonplaats in 2007 van nakomelingen van personen die tussen 1880 en 1900 zijn geboren, per generatie. (De verspreidingskaarten). 


Het tweede type kaarten kan alleen gegenereerd worden via de link "direct door naar volledige zoekmogelijkheden". Deze pagina voor geavanceerd zoeken biedt in de rechtermarge allerlei keuzemogelijkheden middels vinkjes. De verschillende kaarttypen kunnen worden gegenereerd op het niveau van gemeente, regio of provincie.

Een boeiende extra mogelijkheid is om kaarten te genereren op basis van dialectgebieden. Zie als voorbeeld de verspreidingskaarten voor mensen uit het Limburgse taalgebied.  Daaruit blijkt bijv. dat van personen die tussen 1880 en 1900 in het Limburgse dialectgebied geboren zijn in 2007 nog 90,3 % van hun kinderen in hetzelfde gebied woonachtig was en 70,1 % van hun achterkleinkinderen. Per dialectgebied, plaats of regio kan zo een aardig idee worden verkregen van de honkvastheid. 

De gegevens zijn afkomstig uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

Zie ook interview met naamkundige Gerrit Bloothoofd, die mede aan basis van deze webapplicatie stond. Uit dat interview komt naar voren dat Nederlanders veelal erg honkvast zijn. (Toegevoegd 12 maart 2013)

vrijdag 4 januari 2013

Brieven van een non uit China 1922-1952 - deel 2

In 2011 werd in het Jaarboek Heemkunde Landgraaf het eerste deel van een artikel gepubliceerd met daarin brieven die de Limburgse missiezuster Leentje Borghans tussen 1922 en 1952 vanuit China maandelijks naar huis stuurde. De brieven geven een uniek inkijkje in het China van die tijd, gezien door westerse, meedogende, maar ook zeer katholieke ogen. Hierover publiceerden wij eerder in dit Migranten dossier@CBG. In het Jaarboek 2012 van Heemkundevereniging Landgraaf staat het tweede deel van het artikel.

Het Jaarboek Heemkunde Landgraaf 2012 kan (evenals Jaarboek 2012) worden besteld per email. De Jaarboeken kosten € 17,50 (leden € 12,50), ex. verzendkosten. Zie ook website van Heemkundevereniging Landgraaf voor meer informatie over de inhoud van Jaarboek 2012.

Wi Rutu, Tijdschrift voor Surinaamse Genealogie, jaargang 2012, nr. 2

In het tweede nummer van de jaargang 2012 van Wi Rutu, het halfjaarlijkse tijdschrift van de Stichting voor Surinaamse Genealogie, staan de volgende artikelen:

  • Mijn fam­i­lie Samuels of hoe zat het eigen­lijk met de Joden in Suri­name, door Sonja Vetter-Samuels
  • Een Voort­varende Suri­naamse voorouder, door Paul Koulen
  • Chi­nese mon­u­menten in Ned­er­lands West-indiÎ (deel 2), door William Man A Hing
  • Maria Louisa Wajampibo, door Okke ten Hove
  • Een strijd tussen weglopen of bli­jven, door Ank de Vogel-Muntslag
Verder de rubriek Diversen met korte berichten en natuurlijk een overzicht van Recente pub­li­caties. 

Wi Rutu wordt twee maal per jaar gratis toegezonden aan donateurs. Het donateurschap bedraagt minimaal € 25,- per jaar.  Zie website