dinsdag 10 juli 2012

Catalogi van de Hernhutters in Suriname 1784-1860


Charlottenburg
Onlangs ontving het CBG voor in de Studiezaal in Den Haag enkele belangrijke Surinaamse bronpublicaties. Het betreft zogenaamde catalogi  waarin de zendelingen van de Hernhutters (Evangelische Broedergemeente) nauwkeurig hun dopelingen c.q. bekeerlingen bijhielden. Het zijn waardevolle bronbewerkingen (deels Duitstalig) voor de periode tot aan de invoering van de burgerlijke stand in Paramaribo in 1828. Op verzoek introduceert Ank de Vogel de catalogi:

Catalogus der Negergemeine an Paramaribo A.
Kan als een doopboek worden beschouwd dat een schat aan informatie over individuele slaven bevat.
De lidmaten van Paramaribo bestaan voor een belangrijk deel uit slaven en vrijlieden (= vrije zwarte personen). Ze oefenden verschillende beroepen uit. Een deel was in Afrika was geboren.Bij een niet-vrije wordt de naam van de eigenaar vermeld. In de tabel Veränderungen zijn opmerkingen van de zendelingen in het Duits vermeld. Deze bevatten interessante informatie, o.a. de rede waarom een lidmaat uit de gemeente is uitgesloten. In sommige gevallen wordt een datum van overlijden vermeld.

Catalog A De Herrnhutter gemeente Charlottenburg 1784/1840
Deze Catalogus bevat een index van slaven met hun vermoedelijke familienamen en volgnummer. Vermelding van doopnaam. In sommige gevallen wordt een datum van overlijden vermeld.

Catalog B De Herrnhutter gemeente Charlottenburg 1841/1848.
Deze Catalogus bevat een index van slaven met hun vermoedelijke familienamen en volgnummer. Ook de namen van plantages zijn in deze catalogus opgenomen. Etniciteit & partner worden vermeld.
Mannen, vrouwen en kinderen zijn apart opgenomen in een index.

Catalog C De Herrnhutter gemeente Charlottenburg 1848 - 1854
Deze Catalogus bevat een index van slaven met hun vermoedelijke familienamen. Om de namen van de slaven & vrijlieden in de tabellen te traceren is er gebruik gemaakt van een volgnummer.
Het volgnummer verwijst naar mannen en hun vermoedelijke partners, vrouwen en hun vermoedelijke partners, kinderen en hun peten. Soms staat er in de tabel Entschlafen een datum van overlijden vermeld.
Opmerkingen: Catalogus C heeft betrekking op een slavenbevolking of vrijlieden bij wie de zendelingen in een latere fase van de slavernij 1848- 1845 het evangelie hebben verkondigd, terwijl hun werkterrein ook enkele plantages omvatte die ze niet eerder of regelmatig hadden bezocht. Indien een zendeling van mening was dat een slaaf zich schuldig had gemaakt aan diefstal, overspel of aan het verrichten van handelingen ter ere van een God, die door de zendeling als afgoderij werd beschouwd dan werd de betrokkene vaak uitgesloten. Dit is ongewijzigd in het Duits overgenomen in de tabel Veränderung. Bijvoorbeeld: Ausgeschlossen wegen Ehebruch- Uit gesloten wegens overspel. Ausgeschlossen wegen Abgötterei - uitgesloten wegens afgoderij, soms staat vermeld remittiert - weer tot de genoodschap aangenomen o.v.v. van een datum. In de tabel Veränderung valt veel informatie te vinden, o.a. overplaatsing naar de stad of een andere plantage.

Catalog D Sociale banden tussen slaven 1780/1860 2 delen. (plantage Charlottenburg)
In deze catalogus is vaak de relatie tussen moeder en haar kinderen aangegeven. Verder vermelding van  plantage, peetouders en partner. Deze Catalogus bevat een index van slaven met hun vermoedelijke familienamen en volgnummer. Mannen, vrouwen en kinderen zijn apart opgenomen in een index.

Belangrijk om te vermelden is dat namen met een tussenvoegsel in de index zijn opgenomen op eerste letter van het tussenvoegsel. Dus de Meer staat in de index bij D plaatst i.p.v. bij de M. 

De catalogi zijn (zolang als het duurt) verkrijgbaar via de webshop van het NiNsee. Prijs € 25,- per stuk.

maandag 2 juli 2012

Boek en website over Papoea's in Nederland

Onlangs kwam bij KIT-Publishers in Amsterdam een mooi fotoboek uit, gewijd aan Papoea's in Nederland: Paradijsvogels in de Polder, met foto's van Bodil Anaïs en interviews van Eva Prins. Naast prachtig fotomateriaal bevat het boek ook een beknopte geschiedenis van Papoea in de vorm van een inleiding en een tijdbalk (vanaf 1453). Bij het boek hoort ook een speciale website: www.paradijsvogelsindepolder.nl

Na de overdracht van de soevereiniteit over Nederlands Indië aan Indonesië (1949) was Papoea, het westelijke deel van Nieuw-Guinea, de enige resterende kolonie in ‘de Oost’. Er werd geïnvesteerd  in onderwijs, gezondheidszorg en de geleidelijke introductie van politiek zelfbestuur. Ook werd aan Papoea gedacht als nieuw thuisland voor Indo’s. De nieuwe Republik Indonesia handhaafde echter de claim op het gebied en oefende druk uit op Nederland, zowel direct als via de internationale gemeenschap. Ook dreigde er een nieuw militair conflict tussen Nederland en Indonesië. Begin jaren 1960 werd de internationale druk op Nederland, met name vanuit de Verenigde Staten, zo groot dat een oplossing werd gezocht. Snelle initiatieven tot onafhankelijkheid van het gebied waren niet succesvol. In 1962 stemde Nederland onder druk in  met een overdracht van het gebied aan Indonesië.Na de overdracht van Papoea Nieuw-Guinea ontvluchtten veel Papoea’s Indonesië. Zij vormen een diaspora, voornamelijk verspreid over het onafhankelijke Papoea Nieuw-Guinea, op het oostelijke deel van het eiland, en Nederland. Vanaf de jaren ’90 zijn er steeds meer Papoea’s uit Nederland die Nieuw-Guinea weer bezoeken. Het westelijk deel van het eiland heet sinds 2000 formeel Papua en kent sinds 17 augustus 2001 een 'Speciale Autonomie' binnen Indonesië. 

Papoea's in de polder, (Amsterdam 2012), 92 pag.'s, ISBN 9789460221859, prijs € 17,50. Zie ook website KIT-Publishers.