vrijdag 18 juli 2014

300.000 Vlaams-Brabantse huwelijksakten uit de periode 1796-1914 digitaal ontsloten

Dankzij de meer dan 100 vrijwilligers die aan het project Demogen (demografie en genealogie) hebben deelgenomen, zijn er 300.000 Vlaams-Brabantse huwelijksakten uit de zogenoemde 'lange negentiende eeuw' (1796-1914) beschikbaar gekomen via de zoekmachine op de website van het Rijksarchief in België.


Je kunt niet alleen zoeken op de namen van de bruid en bruidegom, maar bijvoorbeeld ook op de namen van hun ouders, de aanwezige getuigen of eventuele gewettigde kinderen. In totaal gaat het om bijna drie miljoen nieuwe digitale persoonsvermeldingen.


vrijdag 6 juni 2014

Aktes Noord-Ierse burgerlijke stand online beschikbaarWie voorouders of familie in Noord-Ierland heeft kan sinds kort gebruik maken van een nieuwe online zoekmogelijkheid. Op de website van het GeneralRegister Office for Northern Ireland (GRONI-Online) worden scans beschikbaar gesteld van aktes van de burgerlijke stand. 

Het gaat om geboorteaktes ouder dan honderd jaar, huwelijksaktes ouder dan vijfenzeventig jaar en overlijdensaktes ouder dan vijftig jaar. De Noord-Ierse burgerlijke stand begint op 1 januari 1864. Alleen van niet-katholieke huwelijken zijn oudere aktes beschikbaar vanaf 1 april 1845. Ook is er een "World War II death index 1939-1945".

Voor het zoeken en bekijken is registratie noodzakelijk en dienen credits te worden aangeschaft (£0.40 per credit). In de archieven ter plekke kun je natuurlijk gratis terecht, maar daar staan dan wat reiskosten tegenover.

woensdag 14 mei 2014

Online zoeken in de adresboeken van Bremen (1794-1955)

Langzaam maar zeker groeit ook in Duitsland het aanbod aan digitale bronnen voor stamboomonderzoek. Via de website van de Staats- und Universitätsbibliothek Bremen kan bijvoorbeeld worden gezocht in de adresboeken van Bremen uit de periode 1794-1955. De beschikbaar gestelde scans vormen een handige bron voor familiehistorici die geïnteresseerd zijn in de migratiestromen tussen deze Noord-Duitse stad en Nederland.

dinsdag 13 mei 2014

Bestemming bereikt? Nederlandse bronnen met migratiegegevens. Deel 4

Naturalisaties
Koninklijk Besluit met betrekking tot de naturalisatie van een aantal personen, waaronder de  in Brussel woonachtige Pierre Antoine Simon Bounder, 11 november 1815 (Nationaal Archief).
Periode
Vanaf de zestiende eeuw. De meeste naturalisaties dateren van na 1950.

Bewaarplaats
Gemeente- en streekarchief, regionaal historisch centrum (het vroegere rijksarchief) en archief van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

Raadplegen
Naturalisaties ouder dan 100 jaar zijn vrij raadpleegbaar. Naturalisaties jonger dan 100 jaar kunnen niet worden ingezien (beperkt openbaar).

Gegevens
Naam en voornamen aanvrager naturalisatie, leeftijd, plaats van herkomst, huidige woonplaats, militaire dienst, beroep, gezinssamenstelling en motieven voor de aanvraag en toekenning.

Let op
 • Naast naturalisaties kende men in de negentiende eeuw ook aanvragen voor gelijkstelling: een migrant kreeg dan niet de Nederlandse nationaliteit, maar wel diverse belangrijke burgerrechten.
Tips
 • Hoewel gemeenten vanaf 1892 niet meer verplicht waren om aanvragen voor naturalisatie en gelijkstelling te registreren, zijn in gemeentearchieven ook uit later tijd nog naturalisatieverzoeken terug te vinden.
 • Vanaf 1851 werden naturalisaties gepubliceerd in het Staatsblad. De periode 1851-1924 is op naam ontsloten via het Register Luttenberg. Na 1924 staan de naamlijsten in de jaarlijkse alfabetische registers op het Staatsblad.

woensdag 16 april 2014

Boek: West-Indische contractarbeiders in Suriname 1863-1899

Onlangs verscheen in Parimaribo een studie getiteld West Indische Contract Arbeiders in Suriname 1863-1899. Hoge (kinder)sterfte en laag geboorteniveau. Het imposante werk is geschreven door prof. dr. H.E. Lamur, mr. N.H.A. Boldewijn en drs. R. Dors. Deze studie naar sterfte- en geboortecijfers is gebaseerd op bronnen betreffende individuele contractarbeiders in het Nationaal Archief Suriname.De studie bevat niet alleen registraties en conclusies betreffende de beroerde omstandigheden waaronder de contractarbeiders moesten werken en leven, maar ook een 458 pagina's tellende bijlage met een keur aan persoonlijke gegevens over meer dan 2500 bestudeerde individuele contractarbeiders. Naast namen en leeftijd moet men daarbij denken aan gegevens zoals beroep, verwantschap, religie, plaats van herkomst (vaak Berbice of Barbedos), plaats en datum van afreis, aanbrenger (ronselaar), naam schip, plaats en naam werkgever, start- en einddatum contract en 'veranderingen en bewegingen' (opmerkingenveld).
Kortom een rijke bron voor onderzoekers met contractarbeiders als voorouders. 

Het boek is een gezamenlijke uitgave van de Stichting Matzeliger Instituut en het Surinaamse Ministerie van Binnenlandse Zaken en is uitgegeven in een kleine oplage. Het is vanaf 22 april in te zien in de studiezaal van het CBG in Den Haag.

Inhoud Indische Navorscher 2013

Onlangs verscheen de 26e jaargang van De Indische Navorscher (2013), het jaarboek van de Indische Genealogische Vereniging (IGV). In deze jaargang de navolgende bijdragen:
 • Genealogie van de Indische familie Maidman, door Reinoud Visser en Dolors Pi Pujul.
 • Familieconnecties met Nederlandsch-Indië. Wichers en Cardinaal, door Alle Diderik de Jonge
 • De Indische tak van de in Nederland gevestigde familie Bergamin uit het kanton Graubünden, door Roel de Neve
 • De familie Lagaun(n)e in Nederlandsch-Indië en Indonesië, door Tom de Vroom
 • De Indische familie Von Winckelmann, door Roel de Neve
 • Brieven uit Nederlandsch-Indië, door Erik Godin
 • Pohl / Von Jaroschka Pohl in Nederlandsch-Indië, door Roel de Neve
 • Het Lombokmonument te Mataram, door Adriaan Intveld
 • Aanvullingen en verbeteringen op eerdere publicaties in De Indische Navorscher 1-24 (1988-2011)
 • Aanvullingen en verbeteringen op De Indische Navorscher 25 (2012)
 • Diverse namenregisters


De Indische Navorscher wordt kostenloos toegezonden aan leden van de IGV. Het lidmaatschap kost € 38,- per jaar.  Zie website IGV voor kosten losse verkoop.

vrijdag 4 april 2014

Bestemming bereikt? Nederlandse bronnen met migratiegegevens. Deel 3

Burgerlijke Stand
Overlijdensakte van de borstelmaker Jan Baptist van den Bogaerd, geboren Antwerpen, overleden Helmond 5 januari 1844 (Regionaal Historisch Centrum Eindhoven).
Periode
In delen van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg vanaf 1796/1798. In de rest van Nederland vanaf 1811.

Bewaarplaats
Gemeente- en streekarchief, regionaal historisch centrum (het vroegere rijksarchief) en afdeling burgerzaken van een gemeente.

Raadplegen
Geboorteaktes ouder dan 100, huwelijksaktes ouder dan 75 en overlijdensaktes ouder dan 50 jaar zijn vrij raadpleegbaar op de studiezaal van archiefinstellingen en het CBG (ontsloten via alfabetische 10-jaarlijkse tafels) of op internet (WieWasWie en de websites van archiefinstellingen).

Gegevens
Geboorteakte: naam en voornamen kind, ouders en getuigen, datum en tijd geboorte, geslacht, leeftijd, adres en beroep.
Huwelijksakte: naam en voornamen huwelijkspartners, ouders en getuigen, datum huwelijksafkondigingen en huwelijk, geboorte- en woonplaats, leeftijd, beroep en opsomming huwelijkse bijlagen.
Overlijdensakte: naam en voornamen overledene, ouders, partner(s), aangever en getuigen, datum en tijd overlijden, geboorte- en woonplaats en leeftijd.

Let op
 • De aangiftedatum is niet altijd gelijk aan de geboorte- of overlijdensdatum.
 • De blokken waarin de aktes openbaar worden gemaakt lopen parallel met de 10-jaarlijkse tafels.
Tips
 • Voor het achterhalen van migratiegegevens zijn vooral de huwelijks- en overlijdensaktes van belang.
 • De woonplaats van de bruid is meestal ook de huwelijksplaats.
 • Noteer steeds de getuigen en ga na bij welke gelegenheden jouw familieleden als getuigen optraden: op die manier krijg je een zicht op de sociale netwerken van je voorouders.
 • De handtekeningen onderaan de aktes zeggen iets over de geletterdheid.